Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.), z wyjątkiem spraw:

  • egzekucję z nieruchomości;
  • o wydanie nieruchomości;
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Wskazana właściwość ma swoje oparcie w Ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.).

W związku z powyższym Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Mateusz Zabłocki działający na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Sądu Okręgowego w Elblągu, Sądu Okręgowego w Gdańsku. Sądu Okręgowego w Słupsku, Sądu Okręgowego w Toruniu, Sądu Okręgowego we Włocławku może przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela znajdujące się we właściwości następujących sądów rejonowych:

wykaz2_(1)

Okręg gdański

Okręg elbląski

Okręg słupski

Okręg toruński

Okręg bydgoski

Zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.) wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.